Koby Degenhardt 1 – photo courtesy of Koby Degenhardt _20

Koby Degenhardt blocks another shot – photo courtesy of Koby Degenhardt ’20