Ms. Lewis Farm

Ms. Lewis on her farm – courtesy of Ms. Tasha Lewis